Sylke von Gaza - Roth Painting - 2010

Sylke von Gaza - Roth Painting - 2010